Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Deklaracja Dostępności Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 26.09.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.12.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 3.1.5 (AAA) – Strona internetowa zawiera skomplikowane treści, które wymagają szerszej wiedzy i wykształcenia wyższego niż poziom gimnazjalny.
 • 4.1.1 (A) – Z uwagi na uwarunkowania techniczne (platforma, zewnętrzne skrypty) pojawiają się nieliczne błędy składni HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  12.03.2021
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  28.12.2022

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Blauge – Robert Monkosa.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Karolina Kokora
 • Adres: Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin
 • E-mail: kontakt@muzeumwolin.pl
 • Telefon: +48 91 326 17 63

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście oraz pomieszczenia wewnątrz budynku bez podjazdów dla niepełnosprawnych. Podjęto działania mające na celu likwidację tych barier.  

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram